Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Regulamin wewnętrzny


REGULAMIN WEWNĘTRZNY DOMU KULTURY W KOZACH

Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych
przez Dom Kultury w Kozach.

Przepisy ogólne

1. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy wewnętrzne ustanowione przez Dyrektora Domu Kultury.
2. Zajęcia w Domu Kultury odbywają się według ustalonego grafiku zajęć. Odwołanie lub przeniesienie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników (minimum jedne zajęcia wcześniej) z wyjątkiem wypadków losowych.
3. Uczestnicy zajęć zobowiązują się do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. (zał.1 i 2 do Regulaminu) obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
4. Dom Kultury nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach i salach, w których odbywają się zajęcia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zostawione w tych pomieszczeniach.
5. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia Domu Kultury odpowiada materialnie sprawca. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
6. Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zgubione, skradzione, zniszczone, a nie zostały zdeponowane.
7. Dom Kultury zastrzega sobie prawo do nagrywania i fotografowania uczestników zajęć oraz wykorzystania ich wizerunków w celach promocyjnych.
8. W trakcie zajęć stałych na terenie Domu Kultury obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. Palenie jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych.


Uczestnicy małoletni

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach, lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach i podaniu niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.
2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora.
3. Uciążliwi (utrudniający innym korzystanie z zajęć, nieprzestrzegający niniejszego regulaminu) uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć, jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia. O zachowaniu uczestników zostaną powiadomieni rodzice i szkoła.
4. W imieniu małoletnich uczestników, sprawy organizacyjne, związane z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie załatwiają rodzice lub opiekunowie prawni. Oni także ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci.


Podmioty współpracujące z Domem Kultury

1. Podmiotem współpracującym z Domem Kultury są organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła i inne formy zorganizowanej działalności (np. zespoły artystyczne, podmioty prowadzące działalnośd z zakresu edukacji kulturalnej, itp.), które działają na stałe na terenie Domu Kultury i podpisały z Domem Kultury umowy o współpracy na czas nieokreślony lub co najmniej pół roku.
2. Osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami mają obowiązek prowadzić rejestr uczestników i ich danych w celu niezwłocznego kontaktu i udzielenia informacji odpowiednim służbom w przypadku ewentualnego wystąpienia takiej konieczności, np. wypadek. Osoby te są zobowiązane do przechowywania w/w danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. W przypadku prowadzenia przez podmiot zajęć z uczestnikami małoletnimi osoby odpowiedzialne zobowiązane są do posiadania oświadczeń rodziców lub opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dziecka w zajęciach i samodzielny powrót dziecka do domu.
4. W przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy młodocianemu lub wystąpienia przemocy wśród uczestników młodocianych obowiązuje postępowanie według zatwierdzonych przez Dyrektora Domu Kultury procedur (załącznik 3 i 4 do regulaminu).
5. Pozostałe sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem regulują indywidualne umowy z podmiotami.


Korzystanie z kuchni oraz z sali widowiskowo-bankietowej

1. Korzystanie z kuchni oraz z sali widowiskowo-bankietowej Domu Kultury określają: Regulamin organizowania Imprez w Domu Kultury w Kozach oraz na terenie zarządzanym przez Dom Kultury w trakcie organizowania imprez oraz zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (załącznik 5 i 6 do regulaminu).
2. Sprawy nie objęte regulaminami będą regulowane w indywidualnych umowach z podmiotami korzystającymi z w/w pomieszczeń.


Przepisy końcowe

1. Dyrektor Domu Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany w Regulaminie.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Domu Kultury jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach Domu Kultury.
3. Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.


Załącznik nr 1 do Regulaminu
Ogólna instrukcja BHP


Załącznik nr 2 do Regulaminu
Ogólna instrukcja przeciwpożarowa


Załącznik nr 3 do Regulaminu
Procedura postępowania w przypadku udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
uczestnikom małoletnim w Domu Kultury w Kozach

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu
Procedura postępowania w przypadku
wystąpienia przemocy w Domu Kultury w Kozach

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu
Regulamin organizowania imprez w Domu Kultury w Kozach
oraz na terenie zarządzanym przez Dom Kultury w trakcie organizowania imprez

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu
Dobra Praktyka Higieniczna
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl