Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

Świat Reksia - Bajkowa Noc - letnie kino plenerowe w Kozach

7 sierpnia 2020

Plakat - Zapraszamy na kolejną   BAJKOWĄ NOC - letnie kino plenerowe  do parku dworskiego w Kozach  w piątek, 7 sierpnia 2020 r., o godz. 21:00  wstęp wolny  ale NARYSUJ SOBIE BILET WSTĘPU  i weź udział w konkursie!

 

Zapraszamy na kolejną 

BAJKOWĄ NOC - letnie kino plenerowe

do parku dworskiego w Kozach

w piątek, 7 sierpnia 2020 r., o godz. 21:00

wstęp wolny

ale NARYSUJ SOBIE BILET WSTĘPU

i weź udział w konkursie!


W programie: "ŚWIAT REKSIA"


Zabierz z sobą koc! :-)

 


W razie deszczowej pogody Wydarzenie zostanie przeniesiony na 9 sierpnia 2020 r.Szczegółowy program Wydarzenia:

 

godz. 20:00 – otwarcie bramek, wejście Uczestników, zajęcie przez Uczestników miejsc wskazanych przez obsługę techniczną,

godz. 20:30 – rozpoczęcie emisji reklam, dodatków,

godz. 21:00 – rozpoczęcie seansu.

Przewidywany koniec seansu o godz. 22:00.


PROPONUJEMY

BAJKOWY KONKURS PLASTYCZNY

"BILET WSTĘPU W ŚWIAT REKSIA”


Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych.
Możliwe jest zgłoszenie pracy wielu autorów – uczestnikami konkursu mogą być Rodziny – czyli dzieci wraz z Rodzicami.
Praca powinna być wykonana w formie papierowej, w dowolnej technice.
Z gotowym „Biletem” należy przyjść na seans „Świat Reksia” - Bajkowa Noc - letnie kino plenerowe w Kozach - 7 sierpnia 2020 r. (W razie deszczowej pogody Wydarzenie zostanie przeniesiony na 9 sierpnia 2020 r.)
Praca powinna być opisana imieniem i nazwiskiem autora/autorów oraz numerem telefonicznym do kontaktu.
Praca zostanie sfotografowana i zamieszczona na Facebook’u Domu Kultury w Kozach, gdzie weźmie udział w głosowaniu Internautów poprzez tzw. „polubienia”, które zostaną zliczone 14. sierpnia 2020 r. o godz. 16:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie na stronie www.domkultury.kozy.pl oraz na profilu: www.facebook.com/domkulturykozy.
Na zwycięzcę czeka nagroda niespodzianka!

 

Zapoznaj się z regulaminem i weź udział w konkursie! 

Regulamin Bajkowego Konkursu Plastycznego
"BILET WSTĘPU W ŚWIAT REKSIA”

 

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Kozach.

 

2. Celem konkursu są:
- rozbudzenie wyobraźni, fantazji i kreatywności poprzez sztukę plastyczną;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności manualnych;
- stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
- rozwijanie kreatywności dzieci i rodziców;
- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych.

 

4. Możliwe jest zgłoszenie pracy wielu autorów - uczestnikami konkursu mogą być Rodziny – czyli dzieci wraz z Rodzicami.

 

5. Warunkiem uczestnictwa jest przyniesienie gotowej pracy plastycznej wraz z opisem: imieniem i nazwiskiem autora/autorów pracy przedstawiającej temat "BILET WSTĘPU W ŚWIAT REKSIA” w dniu wydarzenia „Bajkowa Noc - letnie kino plenerowe w Kozach - Świat Reksia” oraz kontaktowym numerem telefonicznym.
6. Prace zostaną sfotografowane i zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod adresem: www.facebook.com/domkulturykozy, opatrzone numerem konkursowym oraz imieniem i nazwiskiem autora/autorów, gdzie będą oceniane przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 14. sierpnia 2020 r. o godz. 16:00.
Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

8. Prace niezgodne z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne zostaną przez Organizatora usunięte.

 

9. W Konkursie zostanie przyznana nagroda Internautów wyłoniona poprzez „polubienia”.

 

10. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie na stronie www.domkultury.kozy.pl oraz na profilu: www.facebook.com/domkulturykozy.

 

11. Nagroda zostanie wręczona przez Organizatora po uprzednim umówieniu z nagrodzonym uczestnikiem konkursu.

 

12. Przesłanie pracy jest równoznaczne z:
- ze zgłoszeniem pracy do Konkursu;
- uznaniem warunków regulaminu;
- oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich;
- zobowiązaniem wobec organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść organizator, w związku z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi;
- z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi Konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, wydawnictw itp.;
- wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska autora pracy w mediach elektronicznych, społecznościowych, prasie i broszurach przez Dom Kultury w Kozach.

 

13. W przypadku osób nieletnich zgłoszenie pracy jest możliwe przez rodzica lub opiekuna prawnego i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursie i uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

 

14. Klauzula informacyjna:
Dom Kultury w Kozach informuje, że:
Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją i udziałem w Bajkowym Konkursie Plastycznym „BILET WSTĘPU W ŚWIAT REKSIA”, komunikacją pomiędzy Domem Kultury w Kozach a Uczestnikiem na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zakresie realizowanych zadań, dokumentowania prowadzonej działalności.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania, wydania i odbioru nagród oraz zgodnie z przepisami archiwizacji dokumentacji.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Dom Kultury w Kozach.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w Konkursie.
Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Regulamin Wydarzenia – „Bajkowa Noc” – letnie kino plenerowe


1. Organizatorem wydarzenia jest Dom Kultury w Kozach z siedzibą przy ul. Krakowskiej 2, 43-340 Kozy.

2. Miejscem wydarzenia jest wydzielony przez Organizatora obszar na terenie parku dworskiego w Kozach.

3. Wydarzenie pn. „Bajkowa Noc” – letnie kino plenerowe działa w okresie wakacyjnym.

4. Seanse będą wyświetlane w podanych przez Organizatora terminach. Informacje na temat terminów dostępne są na plakatach, stronie internetowej Organizatora – www.domkultury.kozy.pl oraz na www.facebook.com/domkulturykozy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów seansów.

6. Organizator nie stawia ograniczeń wiekowych dla uczestników pokazu, jednakże zastrzega, że dzieci i młodzież poniżej 15. roku życia mogą w pokazie uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej.

7. Seanse plenerowe są bezpłatne.

8. Organizator nie zapewnia miejsc siedzących dla wszystkich uczestników. Uczestnicy seansów mogą przynieść własne koce, karimaty, siedziska.

9. W trakcie pokazu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

10. Wszyscy uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani zachowywać się kulturalnie.

11. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego widzowie zobowiązani są pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości. Uczestnicy zobowiązani są zająć obszar wskazany przez obsługę techniczną Wydarzenia.

12. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk - umożliwienie dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania.

13. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania w obszarze Wydarzenia.

14. Każdy Uczestnik przy wejściu na teren Wydarzenia (za zgodą) będzie poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury, przeprowadzanemu przez obsługę techniczną. W przypadku stwierdzania u któregoś z Uczestników temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka nie będzie wpuszczona na teren Wydarzenia.

15. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników, jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.

17. Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

18. Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane z obszaru Wydarzenia.

19. Wzięcie udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl