Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

Konkurs FOTO

R E G U L A M I N
Konkursu fotograficznego
Kozy, kozianie – zapis subiektywny
2019

Konkurs organizowany jest w ramach zadania publicznego wspieranego przez Gminę Kozy.
1. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy oraz
Dom Kultury w Kozach.

2. Cele Konkursu:
a. Zapis fotograficzny życia mieszkańców podbeskidzkiej wsi Kozy - utrwalenie obrazu ludzi,
miejsca, zjawisk i emocji.
b. Budowanie umiejętności obserwowania i rejestrowania rzeczywistości.
c. Prezentacja i promocja twórczości fotograficznej, poświęconej Gminie Kozy.
3. Konkurs organizowany jest w tematyce związanej z miejscowością Kozy
- zabytki architektury, zabytki kultury sakralnej, ciekawe architektonicznie współczesne budowle,
pejzaże, widoki, zanikające zawody i prace wykonywane tradycyjnymi metodami, sportowcy,
osoby i ich pasje, wydarzenia i ludzie w nich uczestniczący, itd.
4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie:
a. 3 zdjęcia pojedyncze, z których każde traktowane będzie jako oddzielna praca,
lub
b. jedną serię zdjęć, składającą się z trzech fotografii stanowiących zamkniętą całość.
5. Prace do konkursu należy przesłać do dnia 18 października 2019 r. do godz. 23:59 drogą
elektroniczna na adres e-mail: konkurs@kozy.pl w formacie plików JPG w rozdzielczości nie
mniejszej niż 300dpi (prace dostarczone w innych formatach nie będą brały udziału w konkursie).
6. W przypadku niepełnoletnich autorów prac wymagane jest, by zgłoszenia prac do konkursu
dokonał prawny opiekun nieletniego autora pracy.
7. Prace należy opisać w treści e-mail następująco:
a. imię, nazwisko, dane do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail,
b. tytuł pracy lub zestawu zdjęć,
c. krótki opis – uzasadnienie związku pomiędzy treścią pracy, a miejscowością Kozy.
Postanowienia końcowe:
8. Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników fotografii, dla których fotografia jest
środkiem rejestracji otaczającej rzeczywistości, szczególnie do mieszkańców Gminy Kozy.
9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne:
a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,
b. z akceptacją niniejszego regulaminu,
c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,
d. oświadczeniem, że osoby widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na publikacje ich wizerunku,
e. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy
w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw,
f. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez Dom
Kultury w Kozach według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych
Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
g. z pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności.
11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej selekcji nadesłanych prac w celu
wykluczenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu oraz o treściach powszechnie uznanych za
obraźliwe lub obsceniczne. Ocena Organizatora jest nieodwołalna.
Sposób oceniania prac:
12. Ocena prac nastąpi dwuetapowo:
I etap – ocena prac przez Internautów możliwa w dwóch sposobach:
1. sposób: Prace będą umieszczane na stronie internetowej
www.domkultury.kozy.pl
w zakładce „Konkursy, przeglądy, festiwale” pod nazwą „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2019” i
opatrzone numerem konkursowym. Głosy należy oddawać drogą elektroniczną na adres e-mail:
konkurs@kozy.pl, w dniach od 21. października do 4. listopada 2019 r. do godz. 19:00, w treści
wpisując numer pracy oraz imię i nazwisko głosującego. Jeden właściciel adresu e-mail może oddać
tylko jeden głos. Niespełniające wymogów wiadomości e-mail nie będą brane pod uwagę w
głosowaniu.
2. sposób: Prace zostaną zamieszczone przez Organizatora na stronie serwisu Facebook pod
adresem: www.facebook.com/kozy.kozianie.zapis.subiektywny, w albumie o nazwie „Kozy,
kozianie - zapis subiektywny 2019” i opatrzone numerem konkursowym, gdzie będą oceniane
przez Internautów poprzez „polubienie” pracy. „Polubienia” prac zostaną zliczone z dniem 4.
listopada 2019 r. o godz. 19:00.
Jednocześnie Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany
ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
II etap - Ocena prac przez powołane przez Organizatora Jury.
Jury przyzna następujące nagrody:
- Nagroda Główna
- Wyróżnienia
- Nagroda Internautów
Pula nagród wynosi 1000 zł.
13. Jury oraz Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania innego podziału nagród. Werdykt
Jury jest nieodwołalny.
14. Z wybranych przez Jury i Organizatorów prac zostanie stworzona wystawa pokonkursowa.
15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy odbędzie się w dniu
11 listopada 2019 r. w Domu Kultury w Kozach, o godz. 17:00.
Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Domu Kultury w Kozach,
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
tel.: 33 817 42 32
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl