Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Aktualności

Uwaga!!! KONKURS NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ MIESZKAŃCÓW KÓZ

KULTURA KOŁEM SIĘ TOCZY
DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015


REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ
MIESZKAŃCÓW KÓZ


I Informacje ogólne


1. Celem projektu Kultura kołem się toczy. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 jest zwiększenie zaangażowania Domu Kultury w Kozach w życie społeczności Kóz poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców; odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych; bezpośrednią współpracę
z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji.
A wszystko to przy wykorzystaniu zasobów edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych instytucji, zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych mieszkańców Kóz – w nowej dziedzinie, nowej przestrzeni, z nową grupą.

3. W konkursie preferowane będą inicjatywy:
– innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Kóz,
– mające jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i racjonalne koszty realizacji (minimalna kwota projektu wynosi 500 zł brutto, maksymalna – 7 000 zł brutto),
– zakładające współdziałanie z mieszkańcami Kóz,
– angażujące środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,
– niwelujące bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

4. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw, jest Dom Kultury w Kozach, który zapewnia pomoc przy wypełnianiu wniosków konkursowych i realizacji poszczególnych pomysłów.


II Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do działających na terenie Kóz:
– osób indywidualnych (animatorów, artystów, hobbystów, pasjonatów),
– grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia),
– organizacji pozarządowych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Domu Kultury w Kozach (ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy, domkulturyplus@poczta.pl) wypełnionego wniosku konkursowego – osobiście, pocztą lub drogą e-mailową – w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2015 r. do godz. 15:00.
a) wniosek w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem wnioskodawcy oraz nazwą projektu Kultura kołem się toczy,
b) wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać drogą e-mailową wpisując
w temacie imię i nazwisko wnioskodawcy oraz nazwę projektu Kultura kołem się toczy.

3. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt.

4. Wnioskodawca nie może w ramach własnej inicjatywy pobierać wynagrodzenia.

5. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

6. Wnioskodawcy, których wnioski nie będę spełniać wszystkich wymagań formalnych
i merytorycznych mogą zostać wezwani do wniesienia poprawek w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

7. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

8. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

9. Formularz wniosku dostępny jest na stronie Domu Kultury w Kozach www.domkultury.kozy.pl oraz w Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i w Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej 5 od 10 czerwca 2015 r.


III Warunki konkursu

1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:
– projekt został złożony w terminie, tj. do 22 czerwca 2015 do godz. 15:00,
– projekt jest napisany według formularza wniosku, jest czytelny i kompletny,
– projekt będzie realizowany na obszarze Kóz z udziałem mieszkańców wsi,
– projekt zostanie zrealizowany między 31 lipca a 22 listopada 2015 r.,
– przedstawiony we wniosku budżet nie zawiera błędów rachunkowych,
– projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.

2. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej niezależnej komisji konkursowej.

3. Komisja oceni i wybierze od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane w okresie od 31 lipca do 22 listopada 2015 r. Wybór wraz z uzasadnieniem zostanie podany do wiadomości publicznej wiadomości (na stronie Domu Kultury w Kozach) dnia 29 czerwca 2015 r.

4. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
– zgodność z założeniami konkursu,
– innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
– realna możliwość wykonania planowanych działań,
– możliwość kontynuacji projektu,
– stopień zaangażowania mieszkańców Kóz w realizację projektu,
– adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne i efektywne koszty).

5. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.


Do pobrania: Wniosek konkursowy (docx)


WYNIKI KONKURSU


Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl