Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Wystawy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Rygory sanitarne Domu Kultury w Kozach
Deklaracja dostępności
Polityka prywatności
Lista obsługiwanych stron (fanpage) przez Dom Kultury w Kozach
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2021


Regulamin - ZŁOTA TRĄBKA 2021

XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
„Złota Trąbka” 2021
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica – 5-6 czerwca 2021 roku


Organizatorzy:
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
Dom Kultury w Kozach
Bielskie Centrum Kultury
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

 

Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Gminy Powiatu Bielskiego

 

Cele Festiwalu:


• integracja i pobudzenie aktywności społeczno-kulturalnej oraz doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich orkiestr dętych i pokrewnych formacji instrumentalnych,
• propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej w społeczeństwie,
• konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów,
• popularyzowanie narodowej twórczości muzycznej,
• rozwijanie współpracy międzynarodowej,
• umożliwienie współzawodnictwa i prezentacji zespołów drogą internetową.


 

Warunki uczestnictwa


1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.


2. Forma Festiwalu jest hybrydowa: w formie stacjonarnej oraz internetowej.


3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 12 marca 2021 roku.


4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu – minimum 1,5 Mb + nagrania, link do nagrań lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu – nie starszych niż dwa lata) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@dk.kozy.pl.


5. Zespoły mogą uczestniczyć


• w stacjonarnym Konkursie Estradowym i/lub Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub konkursie musztry oraz obowiązkowo w pozakonkursowych koncertach plenerowych (zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w pozakonkursowych koncertach Festiwalu)


• w internetowym Konkursie Estradowym i/lub Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego - zespoły nadsyłają swoje nagrania konkursowego koncertu.


6. Zdobycie Grand Prix Festiwalu uwarunkowane jest stacjonarnym udziałem zespołu w paradzie, konkursie musztry oraz minimum w jednym z pozostałych konkursów.


7. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań.


8. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (konkursy i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 26 marca 2021 roku, www.festiwal.kozy.pl.


9. Każdy zespół zgłoszony do stacjonarnych konkursów zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną wysłane przez organizatorów zakwalifikowanym zespołom pocztą e-mail na wskazany w karcie zgłoszenia adres kontaktowy.


10. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.


11. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 6 kwietnia 2021 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.


12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.


13. Wszelkie materiały (zdjęcia promocyjne, nagrania, partytury, teksty) przekazane Organizatorowi Festiwalu przez zgłaszającego Orkiestrę do udziału w Festiwalu muszą być pozbawione wad prawnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. autorzy tekstów, zdjęć, nagrań audiowizualnych zgodzili się na publikację, a osoby widoczne na zięciach oraz nagraniach wyraziły zgodę na publikację swoich wizerunków), a ich przekazanie uznaje się za zgodę udzieloną Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów do realizacji festiwalu (w tym publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych imprezy).


 

Regulamin konkursów


1. Laureat Grand Prix Festiwalu z 2019 roku nie może brać udziału w konkursach.


2. Zespół zakwalifikowany do stacjonarnych konkursów Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub do koncertów konkursowych w formie nagrań audiowizualnych zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur utworów konkursowych lub głosów dyrekcyjnych do 6 kwietnia 2021 roku; partytury nie będą zwracane.


3. Orkiestry uczestniczące w stacjonarnych konkursach zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy). Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty.


4. Zespoły nagrodzone w stacjonarnych konkursach są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.


 

Zasady konkursów:


Konkurs Estradowy
Miejsce: Bielsko-Biała, estrada plenerowa lub online.
Termin konkursu stacjonarnego: 5 czerwca 2021 roku.
Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego: 1 czerwca 2021 roku.

 

1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,
B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.).


2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.


3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.


4. Czas prezentacji stacjonarnego konkursu (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Czas prezentacji online od 10 do 15 min. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.


5. O kolejności przesłuchań w konkursie stacjonarnym i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 


Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego


Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach lub online.
Termin konkursu stacjonarnego: 6 czerwca 2021 roku.
Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego: 1 czerwca 2021 roku.

 

1. Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,
B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.).


2. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.


3. Czas prezentacji stacjonarnego konkursu (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Czas prezentacji online od 10 do 15 min. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.


4. O kolejności przesłuchań w konkursie stacjonarnym i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.


 

Konkurs Musztry Orkiestrowej
Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy
Termin: 6 czerwca 2021 roku.


1. W konkursie mogą wziąć udział orkiestry, orkiestry z mażoretkami lub mażoretki z towarzyszeniem orkiestry.


2. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu maksymalnie 5 minut.


3. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach 107 m x 62 m.


4. O kolejności prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.


 

Regulamin Jury:


1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem festiwalu.
2. Jury Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.
3. Jury konkursu musztry oceniać będzie: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną oraz dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.
4. Oceny Jury są tajne.
5. Decyzje Jury są ostateczne.


 

Nagrody:


Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą średnią liczbę punktów z konkursu musztry i pozostałych stacjonarnych konkursów, w których wzięła udział.
Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów.
Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów.
Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów.
Zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.


Wyróżnienia:
- dla najlepszego zespołu zagranicznego,
- dla najlepszego zespołu polskiego,
- dla najlepszego zespołu młodzieżowego,
- dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO,
- dla najlepszej grupy mażoretek,
- dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego,
- dla najlepszego kapelmistrza Konkursu o Puchar Starosty Bielskiego
- dla najlepszego zespołu festiwalowego online.


 

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.
Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Organizatorzy zapewniają:


1. Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu.


2. Pokrycie kosztów zakwaterowania dla zespołów przyjeżdżających na Festiwal z miejscowości oddalonych od Bielska-Białej powyżej 200 km – obowiązuje kolejność zgłoszeń (noclegi będą dostępne po otrzymaniu dotacji z MKiDN).


3. Obiad:
• 5 czerwca (sobota) dla zespołów uczestniczących w konkursie estradowym,
• 6 czerwca (niedziela) dla zespołów uczestniczących w konkursie musztry orkiestrowej oraz w konkursie o puchar starosty bielskiego.


4. Posiłek po koncertach plenerowych.


5. Opiekuna dla zespołu podczas trwania Festiwalu.


 


Organizatorzy nie zapewniają: 

1. Zwrotu kosztów podróży.


2. Pokrycia kosztów zakwaterowania zespołów przyjeżdżających na Festiwal z miejscowości oddalonych od Bielska-Białej mniej niż 200 km i pozostałych posiłków.


 

Program Festiwalu:


5 czerwca 2021 roku – sobota


• Bielsko-Biała, estrada przy Bielskim Centrum Kultury, Park Słowackiego
- Konkurs Estradowy
- Parada Orkiestr
• Koncerty plenerowe w Bielsku-Białej i miejscowościach powiatu bielskiego


6 czerwca – niedziela


• Kozy, estrada plenerowa przy ul. Szkolnej
- Warsztaty dla kapelmistrzów
- Konkurs o Puchar Starosty Bielskiego
• Jasienica, Kompleks Kulturalno-Sportowo-Rekreacyjny „Drzewiarz”
- Konkurs Musztry Orkiestrowej
• Koncerty plenerowe w miejscowościach powiatu bielskiego
• Kozy, estrada plenerowa przy ul. Szkolnej
Ogłoszenie wyników i koncert laureatów Festiwalu
Zakończenie Festiwalu


 

Szczegółowy program zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem Festiwalu.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie w celu dostosowania ich do obowiązujących wytycznych i obostrzeń.Biuro Festiwalu:

Dom Kultury w Kozach

ul. Krakowska 2

43-340 Kozy

woj. śląskie

tel.: +48 338174232

e-mail: festiwal@dk.kozy.pl

 

www.festiwal.kozy.pl


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Biuro Festiwalu - Dom Kultury w Kozach, ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@gzosip.kozy.pl bądź telefonicznie (nr telefonu +48 33 8174291).
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Dom Kultury w Kozach.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
5. Posiadają Państwo prawo zgodnie z RODO:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w Festiwalu.
7. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl