Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

DNI KÓZ 2019 - kozyliada


Regulamin imprezy masowej

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
„DNI KÓZ”
na terenie placu targowego ul. Szkolna w Kozach
obowiązujący w dniu 01,02.06.2019


Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2018 poz. 1870 z póź. zm.,) Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:
1. Prawo do wstępu na teren imprezy mają osoby trzeźwe, liczba miejsc na terenie imprezy masowej jest ograniczona tj. W dniu 01.06.2019 wyniesie do 1000 osób. W dniu 02.06.2019 wyniesie do 1800 osób
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Impreza nie jest biletowana.
2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec uczestników imprezy, która z przyczyn niezależnych od Organizatora została odwołana lub odbyła się jedynie w części.
3. Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na terenie obiektu, do tego, co następuje:
a) odmówić wstępu na teren imprezy osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających
b) odmówić wstępu osobom w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
c) odmówić wniesienia na teren imprezy napojów alkoholowych oraz spożywania napojów poza wyznaczonymi punktami gastronomicznymi
d) odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – video. Osoby które będą starały się wnieść na teren koncertu aparat fotograficzny, kamerę lub innego rodzaju sprzętu nagrywający audio video, będą musiały się liczyć z koniecznością przekazania go w depozyt.
e) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby widz opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z
niniejszym Regulaminem.
f) dokonać zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie imprezy z powodów nie przewidzianych i nieuniknionych, niezależnych od organizatora.
g) odmówić wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.
h) osoby przebywające na imprezie mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
i) wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.
j) wstęp osób do 13 lat na teren imprezy jest możliwy wyłącznie z opiekunem prawnym.
4. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, pomieszczenia techniczne, garderoby artystów, parking dla artystów i organizatorów.
5. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł
6. Kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla
publiczności podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.
7. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
8. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z 21 maja 1999 o broni i amunicji ( Dz. U. z 2004 nr 52, poz. 525 z póź. zm.) , wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlegają grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
9. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
10. Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl