Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


Promocja Młodych Talentów 2018


Po zapoznaniu się z 15 prezentacjami zgłoszonymi do tegorocznej edycji Promocji Młodych Talentów, Jury w składzie:
Dariusz Dzida, Tadeusz Janiak oraz Leszek Ptaszyński
postanowiło przyznać nagrodę w postaci organizacji wspólnego projektu artystycznego:


Dorocie Frączyk
Julii Mreńcy
Julii Kwaśny
Wiktorii Marek
Sarze Handzlik
Jakubowi Witkowskiemu.


Dodatkowo Jury przyznało następujące wyróżnienia:
Julia Mreńca – zaproszenie do współpracy z zespołem Factory of Blues
Dorota Frączyk – konsultacje instruktorskie gry na trąbce, ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń z zakresu stylistyki i interpretacji
Jakub Witkowski – organizacja/produkcja pokazu iluzji
Wiktoria Marek – konsultacje plastyczne z artystą plastykiem Marianem Cholerkiem – reżyserem filmów animowanych.


Gratulujemy wszystkim uczestnikom!


 

kreska ozdobnaPROMOCJA MŁODYCH TALENTÓW
18.06.2018 r. (poniedziałek) – 19.06.2018 r. (wtorek)


1. Cele:
- wyłonienie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży z potencjałem do dalszego, wszechstronnego rozwoju talentu,
- tworzenie warunków dalszego rozwoju talentu w zakresie szeroko pojętej kultury oraz wychowania przez sztukę.

2. Forma:


a) indywidualne prezentacje programów artystycznych w zakresie:
- recytacji poezji i prozy, monodramów (dot. również twórczości własnej), prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyt),
- gry na instrumentach (dopuszcza się akompaniament),
- śpiewu (a capella, z towarzyszeniem akompaniamentu, z towarzyszeniem muzyki mechanicznej). Organizator do akompaniamentu udostępnia instrument klawiszowy (pianino elektryczne),
- tańca (nie dopuszcza się występów grup tanecznych).
Maksymalny czas prezentacji do 7 minut. Zapewnione nagłośnienie i obsługa akustyka.


b) prezentacja własnych prac:
- plastycznych (np. malarstwo, rzeźba, ceramika, haft, itd. min. 3 prace),
- literackich (poezja, proza, itp.),
- filmowych (fabuła, dokument, animacja - prace w formacie DVD),
- fotograficznych (min. 5 prac).
Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, numer telefonu, wiek autora.


3. Wiek uczestników – do 21 lat.


4. Do udziału dopuszcza się tylko uczestników indywidualnych z terenu gminy Kozy oraz powiązanych z instytucjami oświatowymi i kulturalnymi z terenu gminy Kozy.
- Zgłoszenia w formie pisemnej (na kartach zgłoszeń) przyjmuje Dom Kultury w Kozach do 4 czerwca 2018 r. Karty zgłoszeń do odebrania w biurze Domu Kultury w Kozach lub do pobrania ze strony www.domkultury.kozy.pl.
- Zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun, instruktor lub nauczyciel osoby zgłaszanej do udziału uczestników Promocji Młodych Talentów.
- Do zgłoszenia należy dołączyć zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku (w tym rejestr głosu) podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zgłaszanej osoby nieletniej, oraz w przypadku osoby pełnoletniej przez zgłaszającego się.
W przypadku prezentacji własnej twórczości (prac plastycznych, literackich, filmowych, fotograficznych) należy dołączyć zezwolenie na rozpowszechnianie zgłoszonych utworów (w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku zgłaszanych utworów (prac) osoby nieletniej, oraz w przypadku osoby pełnoletniej przez zgłaszającego się.


5. Promocja Młodych Talentów przeprowadzona zostanie w dwóch etapach w celu umożliwienia oceny prezentowanych działań twórczych.
- I etap – 18 czerwca 2018 r. – godz. 17:00 – prezentacja działań twórczych.
- II etap – 19 czerwca 2018 r. – godz. 18:00 – podsumowanie, ogłoszenie wyników, prezentacja laureatów.


6. Prezentacje oceniać będzie specjalna komisja, dobrana zgodnie z charakterem zgłoszeń (wykluczona forma tradycyjnej rywalizacji między prezentującymi).
Opcjonalne kryteria oceny:
a. inwencja i poszukiwania twórcze,
b. warsztat twórczy,
c. interpretacja i wyraz artystyczny,
d. potencjał artystyczny,
e. dotychczasowy dorobek artystyczny (karta zgłoszenia pkt. nr 5!), a w przypadku prezentacji debiutanckiej komisja będzie brała pod uwagę dalsze zamierzenia twórcze.


7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania wstępnej kwalifikacji do udziału w Promocji Młodych Talentów na podstawie informacji zawartych w karcie zgłoszenia.


8. Dla najbardziej twórczej osoby Dom Kultury w Kozach przyzna pomoc umożliwiającą dalszy rozwój talentu. Formę pomocy określi powołana komisja Promocji Młodych Talentów w porozumieniu z Domem Kultury w Kozach.


Regulamin, karta zgłoszenia i zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku (pdf) - kliknij, aby pobraćGaleria


Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl