Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd Dom Kultury w Kozach - Slajd
Magiel Kultury
Zajęcia w Domu Kultury
Zespoły i grupy artystyczne
Koncerty, spektakle, imprezy
Konkursy, przeglądy, festiwale
Koła i stowarzyszenia
Projekty
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Kalendarz

Biuletyn Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna RODO
Aktualna jakość powietrza
Regulamin wewnętrzny
Oferta do sponsorowania

Konkursy, przeglądy, festiwale


KONKURS NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ MIESZKAŃCÓW KÓZ

Konkurs został rozstrzygnięty! Jury w składzie: Maja Dębowska (zarządzająca projektem Młodzi Kreatywni: redakcja BB), Leon Kipping (prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach, działacz społeczny), Agnieszka Kobiałka (koordynator projektu Kultura kołem się toczy. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015), Marek Małecki (dyrektor Domu Kultury w Kozach) i Tomasz Witkowski (uczeń koziańskiego liceum, przewodniczący samorządu uczniowskiego), wybrało 4 spośród 10 złożonych inicjatyw kulturalnych. W roli obserwatorów wystąpili – Bogusław Dziadzia (pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Edukacji Kulturalnej) i Tomasz Ignalski (animator Narodowego Centrum Kultury, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie ). Jury oceniało projekty według następujących kryteriów: innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu, stopień zaangażowania mieszkańców Kóz w jego realizację, realna możliwość wykonania planowanych działań, adekwatny budżet, możliwość kontynuacji projektu. Podjęcie decyzji było trudne, a walka wyrównana. Ostatecznie zwyciężyły następujące pomysły:
– Drzewiej Wojciecha Szlagury,
– Dobrze rockująca sobota Łukasza Żurka,
– Pierwszy stopień do teatru Pawła Sablika,
– Walimy w kocioł Tomasza Kineckiego.
Pozostałe 6 projektów znalazło się na liście rezerwowej.

 

Do pobrania:

Protokół z posiedzenie komisji konkursu na inicjatywę lokalną mieszkańców Kóz w ramach programu Kultura kołem się toczy. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015KULTURA KOŁEM SIĘ TOCZY
DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2015


REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ KULTURALNĄ
MIESZKAŃCÓW KÓZ


I Informacje ogólne


1. Celem projektu Kultura kołem się toczy. Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 jest zwiększenie zaangażowania Domu Kultury w Kozach w życie społeczności Kóz poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców; odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych; bezpośrednią współpracę z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach instytucji.
A wszystko to przy wykorzystaniu zasobów edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych instytucji, zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu Narodowego Centrum Kultury.


2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie i wyboru od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych mieszkańców Kóz – w nowej dziedzinie, nowej przestrzeni, z nową grupą.

3. W konkursie preferowane będą inicjatywy:
– innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji a zarazem wynikające
z oczekiwań i potrzeb mieszkańców Kóz,
– mające jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty
i racjonalne koszty realizacji (minimalna kwota projektu wynosi 500 zł brutto, maksymalna – 7 000 zł brutto),
– zakładające współdziałanie z mieszkańcami Kóz,
– angażujące środowiska dotąd mało aktywne a mające duży potencjał kulturotwórczy,
– niwelujące bariery, postawy wycofania i wykluczenie społeczne.

4. Organizatorem konkursu, a także jednostką koordynującą przebieg każdej ze zwycięskich inicjatyw, jest Dom Kultury w Kozach, który zapewnia pomoc przy wypełnianiu wniosków konkursowych i realizacji poszczególnych pomysłów.

II Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do działających na terenie Kóz:
– osób indywidualnych (animatorów, artystów, hobbystów, pasjonatów),
– grup nieformalnych (składających się z min. 3 osób powyżej 14 roku życia),
– organizacji pozarządowych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do siedziby Domu Kultury
w Kozach (ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy, domkulturyplus@poczta.pl) wypełnionego wniosku konkursowego – osobiście, pocztą lub drogą e-mailową – w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2015 r. do godz. 15:00.

a) wniosek w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i adresem wnioskodawcy oraz nazwą projektu Kultura kołem się toczy,

b) wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać drogą e-mailową wpisując
w temacie imię i nazwisko wnioskodawcy oraz nazwę projektu Kultura kołem się toczy.

3. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden projekt.

4. Wnioskodawca nie może w ramach własnej inicjatywy pobierać wynagrodzenia.

5. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie, bez skreśleń i poprawek.

6. Wnioskodawcy, których wnioski nie będę spełniać wszystkich wymagań formalnych
i merytorycznych mogą zostać wezwani do wniesienia poprawek w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

7. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

8. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

9. Formularz wniosku dostępny jest na stronie Domu Kultury w Kozach www.domkultury.kozy.pl oraz w Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 2 i w Pałacu Czeczów przy ul. Krakowskiej 5 od 10 czerwca 2015 r.


III Warunki konkursu

1. Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej w oparciu o następujące kryteria:
– projekt został złożony w terminie, tj. do 22 czerwca 2015 do godz. 15:00,
– projekt jest napisany według formularza wniosku, jest czytelny i kompletny,
– projekt będzie realizowany na obszarze Kóz z udziałem mieszkańców wsi,
– projekt zostanie zrealizowany między 31 lipca a 22 listopada 2015 r.,
– przedstawiony we wniosku budżet nie zawiera błędów rachunkowych,
– projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk.

2. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej niezależnej komisji konkursowej.

3. Komisja oceni i wybierze od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych, które zostaną zrealizowane w okresie od 31 lipca do 22 listopada 2015 r. Wybór wraz z uzasadnieniem zostanie podany do wiadomości publicznej wiadomości (na stronie Domu Kultury w Kozach) dnia 29 czerwca 2015 r.

4. Podczas oceny merytorycznej projektów będą brane pod uwagę:
– zgodność z założeniami konkursu,
– innowacyjność pomysłu i sposobu realizacji projektu,
– realna możliwość wykonania planowanych działań,
– możliwość kontynuacji projektu,
– stopień zaangażowania mieszkańców Kóz w realizację projektu,
– adekwatny do zaplanowanych działań budżet (racjonalne i efektywne koszty).

5. Decyzje komisji konkursowej są nieodwołalne.


Do pobrania: Wniosek konkursowy (docx)
Dom Kultury w Kozach
43-340 Kozy
ul. Krakowska 2
tel. 33 817 42 32
e-mail: kultura@kozy.pl
All rights reserved
Copyrights 2012 DK Kozy
Wykonanie : litgraf.pl